Välkommen till viborg.se

På Viborg kan du få information om advokater

Läs mer

Skillnad på en advokat och en jurist

En advokat är till skillnad från en jurist en skyddad titel. Inte vem som helst har rätten att kalla sig för advokat. Till jurist räknas alla de som har en kandidatexamen i juridik. Utbildningen är tre års studier på högskola eller universitet med juridik som huvudämne. Det finns dock egentligen inga krav som måste uppfyllas för att kunna kalla sig för en jurist. I Sverige är det öppet för vem som helst utan utbildning att erbjuda juridisk rådgivning.

Resan till advokattiteln är längre. Första steget är att genomföra juristprogrammet på 5 år. Efter detta krävs det 3 års dokumenterad erfarenhet från ett kvalificerat juridiskt arbete, oftast som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller på en egen byrå. Sedan är det dags att genomföra en kortare utbildning. Examinationen sker muntligt.

Godkänd examination leder till en advokatexamen. Efter detta avslutas processen med en kontroll av den sökandes ekonomi och annat som har inverkan på dennes lämplighet. Varje år måste advokater genomgå en vidareutbildning. Ni kan läsa mer om resan till att bli en advokat på Sveriges advokatsamfund. Viborg.se tillhandahåller information om advokater och det svenska samhället.

Flera typer av advokater

Advokat kan den som har genomfört juristprogrammet på något hos landets universitet som tillhandahåller utbildningen bli. Utbildningen är på 5 år. Efter detta går det att studera vidare inom något specialiserat ämne inom juridiken eller att genomgå praktik.

Den typen av advokat som de flesta tänker på är försvarsadvokaten som sitter bredvid den åtalade i en rättegång. Dennes arbete är att frikänna sin klient eller se till att straffet blir så milt som möjligt. Har den åtalade inte råd att bekosta advokatkostnaderna själv får han eller hon en offentlig försvarare, alltså en advokat som är anställd av staten.

Numera har oftast även målsägande i grövre brott rätt till en advokat. Då kallas advokaten för ett målsägarbiträde. Uppdraget går ut på att informera målsäganden, som har blivit utsatt för brottet, om rättegången. Målsägandebiträdet ska även vara ett moraliskt stöd och vara delaktig i rättegången. Det är åklagarens uppgift att lägga fram fallet, åtala de misstänkta och driva målet.

Åklagare har minst en kandidatexamen i juridik och erfarenhet av att sitta i tinget i bagaget innan de antas till att utbildas till ämbetet. Det finns även affärsjurister, bodelningsförrättare - advokater som hjälper till med bodelning och skillsmässa (vilka ser till att hjälpa till med familjers juridiska delar), företagsjurist och många fler. De är insatta i lagar och regler som gäller vid affärstransaktioner. Med stora belopp i potten är det viktigt för ett företag att ha en sakkunnig som bland annat kan se över kontrakt. Här på viborg.se finns allmän information om samhälle och advokater.

Från anmälan till dom

Det är en lång väg till att en åtalad blir dömd. Många fall leder aldrig till åtal. Åklagaren har kanske inte nog med spaningsuppslag eller bevis och kan därför inte ta upp fallet. En åklagare får inte ta upp fall om inte bevisbördan anses så pass stor att det är sannolikt att den åtalade blir dömd. Att anmäla ett brott görs till polisen. Därefter inleds en förundersökning som kan ledas av åklagare eller polis.

Många förundersökningar läggs ner ganska omgående. Detta kan ske då det helt enkelt inte finns någonting konkret att arbeta vidare med. Vissa gånger har inget brott begåtts. Andra förundersökningar leder till att åklagare väljer att åtala en eller flera personer för brottet. Vid allvarliga brott kan dessa leda till att de åtalade blir häktade. Detta innebär att de får sitta förvarade så att de inte kan försvåra utredningen genom att hota vittnen eller undanröja bevis. Vid grova våldsbrott häktas de åtalade även för att skydda samhället.

Kontakta oss